TCFACTORY HOME   COUNTRY DIRECTORY

LUXEMBOURG
(CIA FACTBOOK)


COOP
ENVIRONMENT
LABOR
Confédération Générale du Travail du Luxembourg e-mail 52t ICFTU

Luxemburger Christlicher Gewerkschaftsbund

e-mail 40t WCL
PEACE & HUMAN RIGHTS
SOLIDARITY

PARTY PERIODICALS CONTACT IDEOL. INTERNAT.

ELECTION
parl.'04
60

OTHER
Anarchist Federation Fédération Anarchiste / Anarchistische Föderation       anar.     f. 2000
The Greens Déi Gréng   Grengespoun e-mail green EFGP 11.6%/7 f. 1983
Luxembourg Socialist Workers' Party Lëtzebuerger Sozialistesch Arbechterpartei / Parti Ouvrier Socialiste Luxembourgeois LSAP   e-mail soc. dem. SI, PES 23,4%/14 f. 1998
Communist Party of Luxemburg Kommunistesch Partei vu Lëtzebuerg / Kommunistische Partei Luxemburgs / Parti Communiste Luxembourgeois KPL/PCL Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek e-mail com. ex-WMR, ex-CI 0.9%/0 f. 1921
The Left Déi Lénk / La Gauche   Goosch e-mail left. soc. EACL, EL OBS: 1.9%/0 f. 1999
 New Left Nei Lénk   Paroles e-mail left. soc.   - f. 1994 as split from KPL
source: Leftist Parties of the World